Oferowane usługi

Usługi geodezyjne

Opracowanie map do celów projektowych w postaci wektorowej, w tym także map 3D,

Wykonanie ortofotomapy dla terenów przeznaczonych pod inwestycję z rozdzielczością terenową nawet do 2 cm, jako podkład dla projektów wstępnych koncepcji, uzgodnień itp.

Wykonanie analizy terenu inwestycji, określenie wielkości spadków, kierunki nachyleń, obliczenie objętości mas ziemnych, hałd, itp.

Ewidencja Gruntów i Budynków

Opracowania w zakresie EGiB, wznowienia oraz ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych działek, opracowanie dokumentacji do potrzeb ustalania służebności.

Wykonywanie aktualizacji przebiegu użytków, klasyfikacji
glebowo-rolnicza, pomiary do celów projektowych.

Opracowania, analizy GIS

Opracowanie Numerycznych Modeli Pokrycia Terenu oraz Numerycznych Modeli Terenu w dowolnym formacie wybranym przez Klienta.

Utworzenie chmury punktów dla potrzeb wizualizacji terenu przeznaczonego pod inwestycje.

Analizy terenu – określenie wielkości spadków, kierunki nachyleń oraz ekspozycji względem słońca.

Usługi geodezyjne dla rolnictwa

Precyzyjny pomiar pól – zasiewów do złożenia wniosków o dopłaty; określenie wielkości nieużytków oraz innych obszarów nie podlegających uprawie rolniczej. Opracowanie wykonane na podkładzie fotomapy z oznaczeniem granic ewidencyjnych oraz z wykonaniem wszelkich obliczeń geodezyjnych.

Pomiar oraz określenie powierzchni szkód łowieckich oraz szkód wywołanych w skutek klęsk żywiołowych – opracowanie dokumentacji będącej dowodem w postępowaniu o odszkodowanie tj. map ze zdjęć lotniczych z określonymi powierzchniami poszczególnych szkód, z rozróżnieniem na rodzaje upraw oraz z obliczeniami powierzchni. 

Opracowanie map wegetacji oraz map nawożenia, sytuacji zdrowotnej roślinności (ogniska roślin dotkniętych chorobami lub szkodnikami, uszkodzenia roślin spowodowane złymi warunkami atm. np. mróz) z wykorzystaniem wskaźnika NDVI czyli znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji – otrzymywanego w wyniku analizy zdjęć wykonanych w zakresie światła widzialnego (VIS) oraz w bliskiej podczerwieni (NIR). Pozwala to określić obszary o słabszej wegetacji roślin i po dodatkowej analizie warunków terenowych np. teren podmokły, określić sposób interwencji w celu poprawy wegetacji roślin a tym samym zwiększenia plonów.

O Nas

Firma TerraGIS zajmuje się świadczeniem usług z dziedziny geodezji i kartografii. Specjalizujemy się w wykorzystaniu nowoczesnych technologii geodezyjnych dla opracowań dla rolnictwa, ewidencji gruntów oraz potrzeb projektów budowlanych. Mamy doświadczenie w opracowywaniu map do celów projektowych ,także map 3D dla inwestycji  liniowych: kolejowych, drogowych ,trasy światłowodowe, itp.

Dajemy gwarancje

………………….

Kochamy naszą pracę

……………………………

Jesteśmy najlepsi

…………………….

Oferujemy najlepszą jakość usług

…………….

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Adres

TerraGIS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krasickiego 2/2
71-333 Szczecin

Telefon

tel. +48 91 881 27 20

fax +48 91 881 27 14

Najnowsze informacje

#190 - Error validating application. Invalid application ID. Here are some possible solutions to fix the error.